PRIMEKO Kalisz Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

W celu opracowania operatu wodno-prawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego prosimy o kontakt z nami celem ustalenia szczegółów.

I. DEFINICJE:

1) (art. 16) budowle przeciwpowodziowe:

a) kanały ulgi,

b) kierownice w ujściach rzek do morza,

c) poldery przeciwpowodziowe,

d) sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe,

e) suche zbiorniki przeciwpowodziowe,

f) wały przeciwpowodziowe,

g) budowle regulacyjne,

h) wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe,

i) falochrony,

j) budowle ochrony brzegów morskich,

k) stopnie wodne

– wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie lub nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przed powodzią;

2) budowle piętrzące – budowle umożliwiające stałe lub okresowe piętrzenie wód powierzchniowych ponad przyległy teren lub naturalny poziom zwierciadła wód;

3) ciek naturalny - rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły

lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami;

4) grunty pokrytych wodami – grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących

5) kanały – sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu

6) obszary szczególnego zagrożenia powodzią:

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,

d) pas techniczny

7) rowy – sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu

8) ścieki –wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu III rozdziału 4 oraz w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259),

c) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

d) wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni,

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych,

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w warunkach wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;

9) ścieki bytowe – rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;

10) ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;

11) ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;

12) urządzenia wodne – rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:

a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,

c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji,

d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,

e) obiekty energetyki wodnej,

f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

h) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,

i) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,

j) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych

 

Przepisy dotyczące (art. 17):

- urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do:

a) urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych,

b)obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe,

c) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty;

- wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji

 

13) wody podziemne - wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem;

14) wody opadowe lub roztopowe – wody będące skutkiem opadów atmosferycznych

15) zakład – podmioty korzystające z wód w ramach usług wodnych, wykonujące urządzenia wodne lub wykonujące inne działania wymagające zgody wodnoprawnej;

16) (art. 32) powszechne korzystanie z wód - służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz (...) amatorskiego połowu ryb.
17) (art. 33) Zwykłe korzystanie z wód - służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego i obejmuje
1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.

18) (art. 34) Szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące:

1) odwadnianie gruntów i upraw;

2) użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach;

3) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach ust. 1;

4)wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

5) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

6) wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;

7) przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;

8) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;

9) uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych;

10) chów ryb w sadzach;

11) zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb;

12) nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;

13) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;

14) rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m 3 na dobę;

15) korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;

16) organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej

19) (art. 35) Usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód.

Usługi wodne obejmują:

1)pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

2) piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;

3) uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;

4) odbiór i oczyszczanie ścieków;

5) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmując także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;

6) korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;

7) odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

8) trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast

20) (art. 197)1. Urządzeniami melioracji wodnych są:

1) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

2) drenowania,

3) rurociągi,

4)stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych,

5) ziemne stawy rybne,

6) groble na obszarach nawadnianych,

7)systemy nawodnień grawitacyjnych,

8)systemy nawodnień ciśnieniowych

– jeżeli służą celom, o których mowa w art. 195 (Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy.)

2. Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych stosuje się odpowiednio do:

1) budowli wstrzymujących erozję wodną;

2) dróg dojazdowych niezbędnych do użytkowania obszarów zmeliorowanych;

3) fitomelioracji oraz agromelioracji;

4) systemów przeciwerozyjnych;

5) zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk;

6) zagospodarowania nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwiska

21) (art. 268, 269).1. Opłaty za usługi wodne uiszcza się za:

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3) odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

4) pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;

5) wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

2. Opłatę za usługi wodne, o której mowa w ust. 1 pkt 1, za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) oraz do celów pozostałego górnictwa i wydobywania ponosi się wyłącznie za pobór wód z ujęć wód podziemnych lub ujęć wód powierzchniowych, które nie należą do systemów odwadniania zakładów górniczych.

3. Opłaty za usługi wodne, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie ponosi się za pobór wód z morskich wód wewnętrznych.

1) zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m

2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

2) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

2. Opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód.


 

II. (art. 388). Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez:

 1. wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 2. przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
 3. wydanie oceny wodnoprawnej;
 4. wydanie decyzji (następuje przed uzyskaniem decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

-  o których mowa w art.77 ust. 3 i 8: tj. zwolnienie z zakazu:

- (art.77 ust 1 pkt 3 i 7) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

 1. a) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, b) lokalizowania nowych cmentarzy;
 2. poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, z wyłączeniem pojazdów: a) jednostek organizacyjnych wykonujących uprawn ienia właścicielskie w stosunku do wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, b) jednostek wykonujących roboty inwestycyjne lub prace utrzymaniowe, c) jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, d) jednostek ratowniczych, e) organów lub jednostek wykonujących kontrolę w zakresie określonym w przepisach ustawy i przepisach odrębnych.

-  o których mowa w art.176 ust. 4: tj. zwolnienie z zakazu:

- (art. 176 ust 1 pkt 1-5) na obszarach wałów przeciwpowodziowych:

 1.  przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 3) prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków; 4) wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie; 5) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału

III. (art. 389). Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. usługi wodne;
 2. szczególne korzystanie z wód;
 3. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 4. rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 5. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 6. wykonanie urządzeń wodnych;
 7. regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 8. zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 9. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 10. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

IV. (art. 390). Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 1. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,nowych obiektów budowlanych;
 2. gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3.

 


 

V. (art. 394). 1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

1) wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;

2) postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;

3) prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

4) wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;

5) trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;

6) prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;

7) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane niewykraczającym poza granice

terenu, którego zakład jest właścicielem;

8) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;

9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;

10) przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;

11) przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;

12) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

 


 

VI. (art. 395). Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:

1) uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;

2) holowanie oraz spław drewna;

3) wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych;

4) wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;

5) wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;

6) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

7) pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód;

8) pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;

9) odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych;

10) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe;

11) zatrzymywanie wody w rowach;

12) hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;

13) przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych;

14) lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach

 szczególnego zagrożenia powodzią.

 


 

VII. (art. 398.) 1. Za udzielenie zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1–3, ponosi się opłatę.

2. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wynosi 88,74 zł

3. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego opłata wynosi 221,34 zł

4. Jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4426,80 zł

5. Za wydanie oceny wodnoprawnej opłata wynosi 885,36 zł

 


 

VIII. (art. 400.)1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

2. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków dowód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 albo art. 100 ust. 1, wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

4. Prawa i obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych obowiązują od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stała się ostateczna, chyba że w pozwoleniu wodnoprawnym została określona inna data, od której obowiązuje to pozwolenie.

5. Pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

6. Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

7. Informację o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych podaje do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

8. Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

9. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym na rolnicze wykorzystanie ścieków, przekazuje właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska kopie ostatecznej decyzji.

10. Do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stosuje się odpowiednio przepisy

art. 187 oraz art. 188 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

 


 

IX. (art. 407).1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek.

2. Do wniosku dołącza się:

1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej „operatem”, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;

2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;

4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana

 


 

X. Art. 409.

 1. Część opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, zawiera:

1)oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

2) wyszczególnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,

c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,

f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;

3) opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne;

4) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

5) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym;

6) ustalenia wynikające z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

c) planu przeciwdziałania skutkom suszy,

d) programu ochrony wód morskich,

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

f) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

7) określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;

8) wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;

9) wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych;

10) planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

11) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

2. Część graficzna operatu zawiera:

1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania

z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości;

2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

3. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1) ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok;

2) opis techniczny urządzeń służących do poboru wód, w tym ich maksymalną techniczną wydajność oraz przewidywany czas ich wykorzystywania;

3) określenie rodzajów urządzeń służących do pomiaru poboru wód;

4) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody;

5) terminy pobierania wody dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;

6) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym;

7) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;

8) informację o sposobie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;

9) określenie celów lub potrzeb, o których mowa w art. 272 ust. 13, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe.

4. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

2) określenie w m3 wielkości średniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu ścieków, z wyszczególnieniem zróżnicowania opisujących ich parametrów w okresach sezonowej zmienności, jeżeli taka występuje;

3) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub, w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

4) określenie stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzonych do systemów kanalizacji zbiorczej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych;

5) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;

6) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

7) opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów ściekowych do zagospodarowania;

8) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

9) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi;

10) opis urządzeń służących do pobierania próbek ścieków, pomiaru oraz rejestracji

ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

11) opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

12) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych;

13) informację o terminach wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;

14) opis przedsięwzięć i działań niezbędnych dla spełnienia warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te warunki znajdują zastosowanie;

15) informację o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

16) określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi.

5. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, oprócz danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera określenie:

1) ilości, stanu i składu ścieków;

2) rocznych wielkości dawek polewowych i terminów ich stosowania;

3) numerów i powierzchni nawożonych działek oraz charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

6. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, oprócz odpowiednich danych,

o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1) maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w m3/s;

2) czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód;

3) średnią ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m3/rok;

4) powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot;

5) informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;

6) ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3;

7) rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność;

8) stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych.

7. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1) powierzchnię całkowitą nieruchomości, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną;

2) opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

3) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3/rok;

4) rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność;

5) maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód lub do ziemi wyrażoną w m3/rok;

6) ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3/rok;

7) średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok;

8) informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

9) stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych i roztopowych.

 
 

Prawo budowlane

Art. 29 ust. 1: Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

Art. 30 .1. zgłoszenia wymaga:

 

1

obiektów  gospodarczych  związanych  z

produkcją  rolną  i uzupełniających

zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 

 

 

a

parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m

 

Art. 30 ust. 4b: Do zgłoszenia budowy, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1–4 (4 egz. projektu, ośw. o dysp.(…)). Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio

Art. 36a ust. 1a: Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, wobec którego organ administracji architektonicznobudowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego

Art.. 42 ust 2: Kierownik budowy (robót) jest obowiązany: 1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki; 2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych

Art. 43 ust 1: Podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie

Art. 41 ust 4: Zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych organ nadzoru budowlanego oraz projektanta

 

 

b

płyt do składowania obornika

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

 

 

 

c

szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25m3

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

 

 

d

naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

 

 

e

suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21m2

 

 

 

1a

wolno  stojących  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych,  których  obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

zgłoszenie budowy

 

 

2

wolno  stojących  parterowych  budynków  gospodarczych,  garaży,  wiat  lub przydomowych  ganków  i  oranżerii  (ogrodów  zimowych)  o  powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

zgłoszenie budowy

 

 

2a

wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako   budynki   przeznaczone   do   okresowego   wypoczynku,   o powierzchni zabudowy  do  35m2,  przy  czym  liczba  tych  obiektów  na  działce  nie  może przekraczać jednego na każde 500 m2powierzchni działki

zgłoszenie budowy

 

 

2b

wolno  stojących  parterowych  budynków  stacji  transformatorowych

i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

 Art. 30 ust. 4b: Do zgłoszenia budowy, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1–4 (4 egz. projektu, ośw. o dysp.(…)). Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio

Art. 36a ust. 1a: Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, wobec którego organ administracji architektonicznobudowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego

 

Art.. 42 ust 2: Kierownik budowy (robót) jest obowiązany: 1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki; 2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych

Art. 43 ust 1: Podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie

Art. 41 ust 4: Zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych organ nadzoru budowlanego oraz projektanta

 

2c

wiat  o powierzchni  zabudowy  do  50m2,  sytuowanych  na  działce,  na  której znajduje  się  budynek  mieszkalny  lub  przeznaczonej  pod  budownictwo mieszkaniowe,  przy  czym  łączna  liczba  tych  wiat  na  działce  nie  może przekraczać dwóch na każde 1000 m 2 powierzchni działki

 

 

 

2d

wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

 

 

 

3

przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę

 

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

 

 

3a

zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

 

 

4

altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia  2013 r.  o

rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.

U.  z 2017r.  poz. 2176)

 

 

 

5

wiat przystankowych i peronowych

 

 

 

6

parterowych  budynków  o powierzchni  zabudowy  do  35m2,  służących  jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;

zgłoszenie budowy na NATURA2000

 

 

7

wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych

 

 

 

8

parkometrów zwłasnym zasilaniem

 

 

 

8a

stacji ładowania w rozumieniu  art. 2  pkt

27  ustawy  z dnia  11stycznia  2018 r.

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) oraz punktów ładowania w rozumieniu  art.

2  pkt 17 tej  ustawy,  z wyłączeniem infrastruktury ładowania  drogowego  transportu  publicznego  wrozumieniu  art.2  pkt 3 tej ustawy

 

 

 

9

boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji

zgłoszenie budowy

 

 

10

miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10

stanowisk włącznie

zgłoszenie budowy na NATURA2000

 

 

11

zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

 

 

11a

zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach

 

 

 

11b

przepustów o średnicy do 100 cm

 

 

 

11c

urządzeń  instalowanych  wpasie  drogowym  dróg  publicznych,  wraz z fundamentami,  konstrukcjami  wsporczymi  oraz  przynależnymi  elementami wyposażenia:

a) służących  do  zarządzania

drogami,  w tym  do  wdrażania  inteligentnych systemów transportowych,

b) służących do  zarządzania  ruchem  drogowym,  w tym  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) o których mowa w art. 13o  ust.

1  i art. 20g  ust. 1  ustawy  zndnia  21 marca  1985 r.  o drogach  publicznych  (Dz. U.  z 2017 r.  poz.2222  oraz  z 2018 r.  poz. 12, 138, 159 i 317

 

 

 

12

tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

 

 

13

gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa

zgłoszenie budowy na NATURA2000

 

 

14

obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

 

 

15

przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2

 

 

 

16

pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, b) uprawiania wędkarstwa, c) rekreacji;

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

 

 

17

opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

 

 

 

18

pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 

 

 

19

instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

Art. 30 ust. 3: Do zgłoszenia budowy, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane

Art. 30 ust. 4: W zgłoszeniu  budowy należy  ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta  posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, powinien  być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Art.. 42 ust 2: Kierownik budowy (robót) jest obowiązany: 1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki; 2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych

19a

sieci: a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, b) wodociągowych, c) kanalizacyjnych, d) cieplnych, e) telekomunikacyjnych; f)

gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

Art. 30 ust. 4b: Do zgłoszenia budowy, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1–4 (4 egz. projektu, ośw. o dysp.(…)). Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio

Art. 36a ust. 1a: Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, wobec którego organ administracji architektonicznobudowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego

 

Art.. 42 ust 2: Kierownik budowy (robót) jest obowiązany: 1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki; 2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych

Art. 43 ust 1: Podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie

Art. 41 ust 4: Zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych organ nadzoru budowlanego oraz projektanta

 

20

przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych

zgłoszenie budowy

Art. 29a ust. 1: wymaga  sporządzenia  planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Art. 29a ust. 2: do budowy, o której  mowa  w ust. 1,  stosuje  się  przepisy  prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Art. 29a ust. 3: Przepisów  ust. 1  i 2

nie  stosuje  się,  jeżeli  inwestor  dokonał  zgłoszenia, o którym mowa w art. 30

 

 

Art. 30 ust. 3: Do zgłoszenia budowy, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane

Art. 43 ust 1: Podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie

Art. 43 ust 1a: Nie dotyczy jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej

20a

telekomunikacyjnych linii kablowych

 

 

Art. 43 ust 1: Podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie

20b

kanalizacji kablowej

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

zgłoszenie przebudowy

Art. 43 ust 1: Podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie

21

urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych, c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł

 

 

 

22

obiektów małej architektury

 

 

 

23

ogrodzeń

 

 

 

24

obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych

 

 

 

25

tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

 

 

 

26

znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody

 

 

 

27

instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku

 

 

 

28

obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów

zgłoszenie budowy

zgłoszenie przebudowy

 

 

29

poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki

 

 

 

Art. 29 ust 2 Pozwolenia  na  budowę  nie  wymaga 

wykonywanie  robót  budowlanych polegających na:

Art. 30.1. Zgłoszenia wymaga

Wykonywanie robót budowlanych

 

 

1

remoncie obiektów budowlanych

zgłoszenie remontu dotyczącego:

a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,

b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

 

 

1a

przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1

 

 

 

1aa

przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

1b

przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków

Zgłoszenie robót

Art. 30 ust. 4b: Do zgłoszenia przebudowy należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 (4 egz. projektu, ośw. o dysp.(…)). Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio

Art. 36a ust. 1a: Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem przebudowy, wobec którego organ administracji architektonicznobudowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego

 

Art. 41 ust 4: Zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych organ nadzoru budowlanego oraz projektanta

 

2

(uchylony)

 

 

 

3

(uchylony)

 

 

 

4

dociepleniu budynków o wysokości do 25 m

 

 

 

5

utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych

 

 

 

6

instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym

Zgłoszenie robót

 

 

7

(uchylony)

 

 

 

8

(uchylony)

 

 

 

9

wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Zgłoszenie robót

 

 

10

wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych

 

 

 

11

przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a (elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV)

Zgłoszenie robót

 

 

12

przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych

Zgłoszenie robót

 

 

13

(uchylony)

 

 

 

14

instalowaniu krat na obiektach budowlanych

 

 

 

15

instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych

 

 

 

16

montażu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269 i 1276); obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego urządzeń fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, stosuje się;

 

 

 

17

(uchylony

 

 

 

Art. 30 ust. 1 Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga:

2 c

docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;

zgłoszenie

 

 

3

budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu: a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych; c) (uchylona)

zgłoszenie

 

 

4

budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych

zgłoszenie

Art. 30 ust. 4: W zgłoszeniu budowy należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane

 
 

Art. 29 pkt 3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Art. 29. 4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają pozwolenia na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 – przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Art. 30 ust 1a

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Art. 30 ust 5

Zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  należy  dokonać  przed  terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

opracowano na podstawie Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268) oraz Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) wg stanu prawnego na dzień 22.01.2019 r.

 

Copyright (c)2014 PRIMEKO Kalisz